نسخه آزمایشی. سایت در حال ساخت است.

کارگزاران

فرم ها

ردیف عنوان فایل
1 تقاضانامه عضویت (پذیرش) صرافان دانلود
2 تقاضانامه عضویت (پذیرش) بانک ها دانلود
3 تعهدنامه رسمی کارگزاران بازار متشکل معاملات ارز ایران (صرافی ها) دانلود
4 وکالت نامه رسمی کارگزاران بازار متشکل معاملات ارز ایران دانلود