نسخه آزمایشی. سایت در حال ساخت است.

قوانین و مقررات

ردیف عنوان فایل
1 دستورالعمل نحوه عضویت و فعالیت کارگزاری و معامله گری در بازار متشکل معاملات ارز ایران دانلود
2 دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بازار متشکل معاملات ارز ایران دانلود
ردیف عنوان فایل
1 تقاضانامه عضویت (پذیرش) صرافان دانلود
2 تقاضانامه عضویت (پذیرش) بانک ها دانلود
3 تعهدنامه رسمی کارگزاران بازار متشکل معاملات ارز ایران (صرافی ها) دانلود
4 وکالت نامه رسمی کارگزاران بازار متشکل معاملات ارز ایران دانلود