سخن مدیرعامل

نوسانات نرخ ارز طی دوره های زمانی مختلف، بالاخص در سال 1397 لزوم تشکیل یک نهاد مرجع تعیین کننده نرخ ارز بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا را ایجاب می کرد. انگیزه حفظ ارزش پول ملی از یکسو و لزوم رفع کاستی های بازار ارز از سوی دیگر موجب گردید که شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران تاسیس شود. ما با ایجاد بازاری کارا، منصفانه، منسجم و شفاف و همچنین استفاده از ظرفیت های کارشناسی و خبره حوزه ارز، بسترهای راه اندازی بازاری که پوشش دهنده ی همه ی بازیگران و عوامل ارز باشد را فراهم نمودیم. ما اعتقاد داریم با اتمام کارهای مقدماتی و آغاز بکار این بازار با حمایت های همه ی نهادهای مربوطه بتوانیم سازوکارهای لازم برای برپایی و استمرار بازاری که برطرف کننده ی نیازهای عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان عمده ارز باشد را فراهم سازیم و اعتماد اجتماعی را به عنوان باارزش ترین سرمایه این بازار تقویت کنیم. بازار متشکل معاملات ارز ایران افتخار دارد که با همراهی تمامی بانک ها و صرافی های مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا در یک فرایند کاملا شفاف و عادلانه به وظایف ذاتی خود عمل نماید.
امید است در آینده نزدیک با همگام کردن دانش و فناوری روز در حوزه بازار ارز، ضمن افزایش تعداد ارزهای مورد معامله، ابزارهای معاملاتی جدیدی طراحی و عملیاتی نماییم.

با آرزوی موفقیت شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران

امیرعباس میرزایی

نوسانات نرخ ارز طی دوره های زمانی مختلف، بالاخص در سال 1397 لزوم تشکیل یک نهاد مرجع تعیین کننده نرخ ارز بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا را ایجاب می کرد. انگیزه حفظ ارزش پول ملی از یکسو و لزوم رفع کاستی های بازار ارز از سوی دیگر موجب گردید که شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران تاسیس شود. ما با ایجاد بازاری کارا، منصفانه، منسجم و شفاف و همچنین استفاده از ظرفیت های کارشناسی و خبره حوزه ارز، بسترهای راه اندازی بازاری که پوشش دهنده ی همه ی بازیگران و عوامل ارز باشد را فراهم نمودیم. ما اعتقاد داریم با اتمام کارهای مقدماتی و آغاز بکار این بازار با حمایت های همه ی نهادهای مربوطه بتوانیم سازوکارهای لازم برای برپایی و استمرار بازاری که برطرف کننده ی نیازهای عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان عمده ارز باشد را فراهم سازیم و اعتماد اجتماعی را به عنوان باارزش ترین سرمایه این بازار تقویت کنیم. بازار متشکل معاملات ارز ایران افتخار دارد که با همراهی تمامی بانک ها و صرافی های مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا در یک فرایند کاملا شفاف و عادلانه به وظایف ذاتی خود عمل نماید.
امید است در آینده نزدیک با همگام کردن دانش و فناوری روز در حوزه بازار ارز، ضمن افزایش تعداد ارزهای مورد معامله، ابزارهای معاملاتی جدیدی طراحی و عملیاتی نماییم.

با آرزوی موفقیت شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران

امیرعباس میرزایی