پنج‌شنبه،۲۴ خرداد،۱۴۰۳
مرکز مبادله ایران
مرکز مبادله ایران

اطلاعیه ها

دانلود
آگهی سی و دومین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴ مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir)، سی و دومین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز سه شنبه مورخ 22 خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود.

دانلود
آگهی دوازدهمین حراج سکه طلا

براساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج سکه طلا در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شماره CA/۰۲۱۲۱۰/۰۰۱ مورخ ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی مرکز مبادله به آدرس www.ice.ir)، دوازدهمین حراج سکه طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز دوشنبه مورخ 21 خردادماه ۱۴۰۳ و از طریق سامانه معاملات این مرکز (market.ice.ir) برگزار می شود.

دانلود
آگهی سی و یکمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴ مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir)، سی و یکمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز یکشنبه مورخ 20 خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود

دانلود
آگهی سی امین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴ مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir)، سی امین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز سه شنبه مورخ 8 خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود.

دانلود
آگهی بیست و نهمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴ مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir)، بیست و نهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز یک شنبه مورخ 6 خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود.

دانلود
آگهی بیست و هشتمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴ مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir)، بیست و هشتمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز سه شنبه مورخ اول خردادماه ۱۴۰۳ برگزار می شود.

دانلود
آگهی بیست و هفتمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴ مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir)، بیست و هفتمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز یک شنبه مورخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار می شود.

دانلود
آگهی بیست و ششمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴ مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir)، بیست و ششمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز سه شنبه مورخ 25 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار می شود.

دانلود
آگهی بیست و پنجمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴ مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir)، بیست و پنجمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز یک شنبه مورخ 23 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار می شود.

دانلود
آگهی بیست و چهارمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴ مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir)، بیست و چهارمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز سه شنبه مورخ 18 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار می شود.

فرم ها

عضویت

دانلود فرم شماره  ۱: تقاضانامه عضویت
دانلود فرم شماره  ۲: وکالت‌نامه رسمی کارگزاران شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران
دانلود فرم شماره  ۳: تعهدنامه رسمی کارگزاران مرکز مبادله ارز و طلای ایران
دانلود فرم شماره  ۴: نمونه فرم گواهی امضای هریک از صاحبان امضای مجاز
دانلود فرم شماره  ۵: گواهی بانک عامل با موضوع معرفی حساب های ریالی و ارزی
دانلود فرم شماره  ۶: اطلاعات شرکت متقاضی عضویت
دانلود فرم شماره  ۷: مشخصات معامله گران پیشنهادی کارگزاران
دانلود فرم شماره  ۸: تعهد نامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
دانلود فرم شماره  ۹: تعهد نامه اعلام ip static
دانلود فرم شماره  ۱۰: معرفی نامه ایمیل کارگزاری

شمش طلا

دانلود فرم شماره  ۱: نامه درخواست «اشخاص حقوقی» برای شرکت در حراج حضوری شمش طلای استاندارد
دانلود فرم شماره  ۲: نامه درخواست «اشخاص حقیقی» برای شرکت در حراج حضوری شمش طلای استاندارد
دانلود فرم شماره  ۳: الگوی وکالتنامه متقاضی خرید جهت توکیل به نماینده خود
دانلود فرم شماره  ۴: الگوی وکالتنامه متقاضی عرضه جهت توکیل به نماینده خود