شنبه،۲۵ فروردین،۱۴۰۳
مرکز مبادله ایران
مرکز مبادله ایران

اطلاعیه ها

دانلود
آگهی هفدهمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴ مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir) هفدهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز یکشنبه مورخ 26 فروردین ماه ۱۴۰۳ برگزار می شود.

دانلود
آگهی شانزدهمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴ مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir) شانزدهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز یکشنبه مورخ 19 فروردین 1403 برگزار می شود.

دانلود
آگهی نهمین حراج سکه طلا

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج سکه طلا در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شماره CA/۰۲۱۲۱۰/۰۰۱ مورخ ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی مرکز مبادله به آدرس www.ice.ir)، نهمین حراج سکه طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز یکشنبه مورخ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۲ و از طریق سامانه معاملات این مرکز (market.ice.ir) برگزار می شود.

دانلود
آگهی هشتمین حراج سکه طلا

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج سکه طلا در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شماره CA/۰۲۱۲۱۰/۰۰۱ مورخ ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی مرکز مبادله به آدرس www.ice.ir)، هشتمین حراج سکه طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز شنبه مورخ 26 اسفندماه ۱۴۰۲ و از طریق سامانه معاملات این مرکز (market.ice.ir) برگزار می شود.

دانلود
آگهی پانزدهمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴ مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir) پانزدهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز شنبه مورخ 26 اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.

دانلود
آگهی هفتمین حراج سکه طلا

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج سکه طلا در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شماره CA/۰۲۱۲۱۰/۰۰۱ مورخ ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی مرکز مبادله به آدرس www.ice.ir)، هفتمین حراج سکه طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز چهارشنبه مورخ 23 اسفندماه ۱۴۰۲ و از طریق سامانه معاملات این مرکز (market.ice.ir) برگزار می شود.

دانلود
آگهی ششمین حراج سکه طلا

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج سکه طلا در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شماره CA/۰۲۱۲۱۰/۰۰۱ مورخ ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی مرکز مبادله به آدرس www.ice.ir)، ششمین حراج سکه طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز سه شنبه مورخ ۲2 اسفندماه ۱۴۰۲ و از طریق سامانه معاملات این مرکز (market.ice.ir) برگزار می شود.

دانلود
آگهی چهاردهمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴ مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir) چهاردهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز سه شنبه مورخ 22 اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.

دانلود
آگهی پنجمین حراج سکه طلا

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج سکه طلا در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شماره CA/۰۲۱۲۱۰/۰۰۱ مورخ ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی مرکز مبادله به آدرس www.ice.ir)، پنجمین حراج سکه طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز دوشنبه مورخ 21 اسفندماه ۱۴۰۲ و از طریق سامانه معاملات این مرکز (market.ice.ir) برگزار می شود.

دانلود
آگهی چهارمین حراج سکه طلا

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج سکه طلا در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شماره CA/۰۲۱۲۱۰/۰۰۱ مورخ ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی مرکز مبادله به آدرس www.ice.ir)، چهارمین حراج سکه طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز یکشنبه مورخ ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ و از طریق سامانه معاملات این مرکز (market.ice.ir) برگزار می شود.

دانلود
آگهی سیزدهمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴ مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir) سیزدهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز یکشنبه مورخ ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.

دانلود
آگهی سومین حراج سکه طلا

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج سکه طلا در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شماره CA/۰۲۱۲۱۰/۰۰۱ مورخ ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی مرکز مبادله به آدرس www.ice.ir)، سومین حراج سکه طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز شنبه مورخ 19 اسفندماه ۱۴۰۲ و از طریق سامانه معاملات این مرکز (market.ice.ir) برگزار می شود.

دانلود
آگهی دومین حراج سکه طلا

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج سکه طلا در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شماره CA/۰۲۱۲۱۰/۰۰۱ مورخ ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی مرکز مبادله به آدرس www.ice.ir)، دومین حراج سکه طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز چهارشنبه مورخ 16 اسفندماه ۱۴۰۲ و از طریق سامانه معاملات این مرکز (market.ice.ir) برگزار می شود.

دانلود
آگهی دوازدهمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴ مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir) دوازدهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز سه شنبه مورخ 15 اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.

دانلود
آگهی نخستین حراج سکه طلا

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج سکه طلا در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شماره CA/021210/001 مورخ 10 اسفندماه 1402 (منتشره در تارنمای رسمی مرکز مبادله به آدرس www.ice.ir)، نخستین حراج سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز یکشنبه مورخ 13 اسفندماه 1402 و از طریق سامانه معاملات این مرکز (market.ice.ir) برگزار می شود.

دانلود
شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج سکه طلا- نسخه 1

به اطلاع می‌رساند با عنایت به جزء (2) از پیوست بند (1) یکهزار و سیصد و پنجاه و سومین صورتجلسه مورخ 11 بهمن ماه 1401 شورای پول و اعتبار و جزء (الف) از بند (1) شصت و یکمین صورتجلسه مورخ 12 بهمن ماه 1401  هیات عامل بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص تعیین کمیسیون ارز بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان رکن مقررات‏ گذار و تنظیم ‏گر نحوه فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران و حسب مصوبه کمیسیون ارز آن بانک به تاریخ 2 اسفندماه 1402 مبنی بر تصویب «دستورالعمل اجرایی معاملات سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران»، متقاضیان خرید می‌توانند مطابق شیوه‌نامه حراج، در سامانه حراج سکه طلای مرکز مبادله ارز و طلای ایران ثبت سفارش نمایند.

دانلود
آگهی یازدهمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴ مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir) یازدهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز یک شنبه مورخ ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.

 

دانلود
آگهی دهمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴  مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲  (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir) دهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز سه شنبه مورخ ۸ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.

دانلود
آگهی نهمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴  مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲  (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir)  نهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز سه شنبه مورخ اول اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.

دانلود
آگهی هشتمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴  مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲  (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir)  هشتمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز یک شنبه مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.

دانلود
آگهی هفتمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴  مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲  (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir)  هفتمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز سه شنبه مورخ 24 بهمن ماه ۱۴۰۲ اطلاع ‏رسانی می‏‌شود.

دانلود
آگهی ششمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴  مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲  (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir)  ششمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز سه شنبه مورخ 17 بهمن ماه ۱۴۰۲ اطلاع ‏رسانی می‏ شود.

دانلود
آگهی پنجمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۹/۰۰۴  مورخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲  (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir)  پنجمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز یکشنبه مورخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ اطلاع ‏رسانی می‏ شود.

دانلود
آگهی چهارمین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰9/۰۰4 مورخ 9 بهمن ماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir)، چهارمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز چهارشنبه مورخ 11 بهمن ماه ۱۴۰۲ اطلاع ‏رسانی می‏ شود.

دانلود
شیوه نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران-نسخه 4

به اطلاع می‌رساند باعنایت به بخشنامه شماره ۰۲/۲۴۵۰۲۲ مورخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه کمیسیون ارز آن بانک به تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲ مبنی بر مجوز عرضه و فروش شمش طلای استاندارد از طریق برگزاری حراج حضوری، متقاضیان خرید می‌توانند مطابق شیوه‌نامه حراج، در جلسات حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شرکت نمایند.

دانلود
آگهی سومین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/۰۲۱۱۰۴/۰۰۳ مورخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir)، سومین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز یکشنبه مورخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ اطلاع ‏رسانی می‏ شود.

دانلود
شیوه نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران-نسخه 3

به اطلاع می‌رساند باعنایت به بخشنامه شماره ۰۲/۲۴۵۰۲۲ مورخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه کمیسیون ارز آن بانک به تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲ مبنی بر مجوز عرضه و فروش شمش طلای استاندارد از طریق برگزاری حراج حضوری، متقاضیان خرید می‌توانند مطابق شیوه‌نامه حراج، در جلسات حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شرکت نمایند.

دانلود
آگهی دومین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه ‏نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شماره BA/021102/002 مورخ 2 بهمن ماه 1402 (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir)، مشخصات دومین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز چهارشنبه مورخ 4 بهمن ماه 1402 اطلاع ‏رسانی می‏ شود.

دانلود
شیوه نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران-نسخه 2

به اطلاع می‌رساند باعنایت به بخشنامه شماره ۰۲/۲۴۵۰۲۲  مورخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه کمیسیون ارز آن بانک به تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲ مبنی بر مجوز عرضه و فروش شمش طلای استاندارد از طریق برگزاری حراج حضوری، متقاضیان خرید می‌توانند مطابق شیوه‌نامه حراج، در جلسات حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شرکت نمایند.

دانلود
آگهی اولین جلسه حراج حضوری شمش طلای استاندارد

بر اساس شیوه‏ نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مورخ 25 دی ماه 1402 (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir)، مشخصات اولین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز چهارشنبه مورخ 27 دی ماه 1402 اطلاع‏ رسانی می‏ شود.

دانلود
شیوه نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران-نسخه 1

به اطلاع می‌رساند باعنایت به بخشنامه شماره 02/245022  مورخ 7 دی ماه 1402  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه کمیسیون ارز آن بانک به تاریخ 24 دی ماه 1402 مبنی بر مجوز عرضه و فروش شمش طلای استاندارد از طریق برگزاری حراج حضوری، متقاضیان خرید می‌توانند مطابق شیوه‌نامه حراج، در جلسات حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شرکت نمایند.

دانلود
اطلاعیه مرکز مبادله ارز و طلای ایران درباره مصوبه رفع تعهد ارزی با طلا

بخش نامه جدید رفع تعهد ارزی طلا از تاریخ 7 دی ماه لازم الاجراست و عطف به ما سبق نمی شود

دانلود
آگهی عرضه اوراق مرابحه ارزی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

به اطلاع می‌رسان، باعنایت به صورت جلسه یک­هزار و سیصد و پنجاه و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 11 بهمن ماه 1401 ، دستورالعمل اجرایی عرضه اوراق مرابحه ارزی مصوب کمیسیون ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 23 مهرماه 1402 و پیرو مجوز مورخ 30 آبان ماه 1402 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عرضه اوراق مرابحه ارزی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس (سهامی خاص) شرکت مذکور در نظر دارد اوراق یاد شده را که مشخصات آن در این اطلاعیه درج شده است، از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران پذیره‌نویسی نماید.

فرایند و تشریفات عضویت در مرکز مبادله ارز و طلای ایران

با عنایت به پیوست بند (۱) از یکهزار و سیصد و پنجاه و سومین صورتجلسه مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ و نیز یکهزار و سیصد و پنجاه و چهارمین صورتجلسه مورخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، با موضوع ساماندهی و توسعه بازار ارز و طلا و تأسیس شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران، آغاز تشریفات عضویت کارگزاران مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام می شود.

بدین‏ منظور ضروری است کلیه بانک‌ها، صرافی‌های بانکی و غیربانکی در اسرع وقت کلیه مدارک و فرم‌های مربوط به عضویت کارگزاران مرکز مبادله ارز و طلای ایران را که از طریق دامنه www.ice.ir در دسترس است، به مدیریت امور اعضای مرکز مبادله ایران ارائه کنند.

فرم ها

عضویت

دانلود فرم شماره  ۱: تقاضانامه عضویت
دانلود فرم شماره  ۲: وکالت‌نامه رسمی کارگزاران شرکت مرکز مبادله ارز و طلای ایران
دانلود فرم شماره  ۳: تعهدنامه رسمی کارگزاران مرکز مبادله ارز و طلای ایران
دانلود فرم شماره  ۴: نمونه فرم گواهی امضای هریک از صاحبان امضای مجاز
دانلود فرم شماره  ۵: گواهی بانک عامل با موضوع معرفی حساب های ریالی و ارزی
دانلود فرم شماره  ۶: اطلاعات شرکت متقاضی عضویت
دانلود فرم شماره  ۷: مشخصات معامله گران پیشنهادی کارگزاران
دانلود فرم شماره  ۸: تعهد نامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
دانلود فرم شماره  ۹: تعهد نامه اعلام ip static
دانلود فرم شماره  ۱۰: معرفی نامه ایمیل کارگزاری

شمش طلا

دانلود فرم شماره  ۱: نامه درخواست «اشخاص حقوقی» برای شرکت در حراج حضوری شمش طلای استاندارد
دانلود فرم شماره  ۲: نامه درخواست «اشخاص حقیقی» برای شرکت در حراج حضوری شمش طلای استاندارد
دانلود فرم شماره  ۳: الگوی وکالتنامه متقاضی خرید جهت توکیل به نماینده خود
دانلود فرم شماره  ۴: الگوی وکالتنامه متقاضی عرضه جهت توکیل به نماینده خود